پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 فروردين 1398
فابریک نایلون 6.6


پارچه ديپ شده (فابريک) نايلون 6 و نايلون 6.6

 

جهت ايجاد چسبندگي بين نخ و لاستيک و همچنين اصلاح خواص فابريک برطبق خواسته هاي مشتري، فابريک خام توليد شده در قسمت بافت، نياز به ديپ خواهد داشت.

 فابريک خام در Let off بار گذاري شده و پس از عبور از فستون به سمت وان ديپ هدايت خواهد شد. فابريک خام، قبل و بعد از هر زون حرارتي از غلتکهاي تنظيم تنشن عبور مي نمايد تا بتوان Stretch يا Relaxation لازم را اعمال نمود.

 با توجه به اينکه RFL به صورت محلول در آب به نخ اضافه مي شود، ميزان اضافي آن توسط Dewebber جدا خواهد شد. از دو زون اول ديپ به عنوان خشک کن استفاده مي گردد. فابريک ديپ شده در دو زون آخر Stretch و Relax خواهد شد. در نهايت فابريک پس از عبور از فستون ثانويه بر روي شلهاي مشتري پيچيده خواهد شد.


 

مشخصه هاي کيفي نخ تاير نايلون 6،6

نخ 1890/D2

نخ 1680/D2

نخ 1260/D2

نخ 840/D2

واحد

مشخصه

حداکثر 2050

عدد

تعداد تار

10320

10335

10390

10490

تاب در متر

تاب

حداقل 310

حداقل 280

حداقل 210

حداقل 140

نيوتن

نيروي پارگي

222

درصد

ازدياد طول در نقطه پارگي

19.6

19.4

19.2

19.2

درصد

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

14.6

درصد

جمع شدگي در هواي داغ
160 درجه، 2 دقيقه، 0.44 سانتي نيوتن برتکس

حداقل 190

حداقل 170

حداقل 150

حداقل 110

نيوتن

چسبندگي (روش H )

15

درصد

درصد جذب RFL

0.060.81

0.060.77

0.060.66

 

ميليمتر

ضخامت

 فابریک نایلون 6

پارچه ديپ شده (فابريک) نايلون 6 و نايلون 6.6

 

جهت ايجاد چسبندگي بين نخ و لاستيک و همچنين اصلاح خواص فابريک برطبق خواسته هاي مشتري، فابريک خام توليد شده در قسمت بافت، نياز به ديپ خواهد داشت.

 فابريک خام در Let off بار گذاري شده و پس از عبور از فستون به سمت وان ديپ هدايت خواهد شد. فابريک خام، قبل و بعد از هر زون حرارتي از غلتکهاي تنظيم تنشن عبور مي نمايد تا بتوان Stretch يا Relaxation لازم را اعمال نمود.

 با توجه به اينکه RFL به صورت محلول در آب به نخ اضافه مي شود، ميزان اضافي آن توسط Dewebber جدا خواهد شد. از دو زون اول ديپ به عنوان خشک کن استفاده مي گردد. فابريک ديپ شده در دو زون آخر Stretch و Relax خواهد شد. در نهايت فابريک پس از عبور از فستون ثانويه بر روي شلهاي مشتري پيچيده خواهد شد.

 

 

مشخصه هاي کيفي نخ تاير نايلون 6

نخ 1890/D2

نخ 1680/D2

نخ 1260/D2

نخ 840/D2

واحد

مشخصه

حداکثر 2050

عدد

تعداد تار

10320

10335

10390

10490

تاب در متر

تاب

حداقل 310

حداقل 280

حداقل 210

حداقل 140

نيوتن

نيروي پارگي

2±22

درصد

ازدياد طول در نقطه پارگي

19.8

19.4

19.4

19.2

درصد

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

1±8/7

درصد

جمع شدگي در هواي داغ 160 درجه، 2 دقيقه، 0.44 سانتي نيوتن برتکس

حداقل 190

حداقل 170

حداقل 150

حداقل 110

نيوتن

چسبندگي (روش H )

1±5

درصد

درصد جذب RFL

0.060.81

0.060.77

0.060.66

0.060.54

ميليمتر

ضخامتفابریک پلی استر

 

پارچه ديپ شده پلی استر

 

جهت ايجاد چسبندگي بين نخ و لاستيک و همچنين اصلاح خواص فابريک برطبق خواسته هاي مشتري، فابريک خام توليد شده در قسمت بافت، نياز به ديپ خواهد داشت.

 فابريک خام در Let off بار گذاري شده و پس از عبور از فستون به سمت وان ديپ هدايت خواهد شد. فابريک خام، قبل و بعد از هر زون حرارتي از غلتکهاي تنظيم تنشن عبور مي نمايد تا بتوان Stretch يا Relaxation لازم را اعمال نمود.

 با توجه به اينکه RFL به صورت محلول در آب به نخ اضافه مي شود، ميزان اضافي آن توسط Dewebber جدا خواهد شد. از دو زون اول ديپ به عنوان خشک کن استفاده مي گردد. فابريک ديپ شده در دو زون آخر Stretch و Relax خواهد شد. در نهايت فابريک پس از عبور از فستون ثانويه بر روي شلهاي مشتري پيچيده خواهد شد.

 

 

مشخصه هاي کيفي نخ تاير پلی استر

نخ 2000/D2

نخ 1500/D2

نخ 1300/D2

نخ 1000/D2

واحد

مشخصه

حداکثر 2050

عدد

تعداد تار

10±360

10±370

10±370

10±470

تاب در متر

تاب

حداقل 260

حداقل 200

حداقل 175

حداقل 130

نيوتن

نيروي پارگي

2±14

درصد

ازدياد طول در نقطه پارگي

1.5±3.5

درصد

ازدياد طول در نيروي 47.7 سانتي نيوتن بر تکس

1±2

درصد

جمع شدگي در هواي داغ 160 درجه، 2 دقيقه، 0.44 سانتي نيوتن برتکس

حداقل 120

حداقل 120

حداقل 100

حداقل 100

نيوتن

چسبندگي (روش H )

1±3

درصد

درصد جذب RFL

0.06±0.82

0.06±0.68

0.05±0.65

0.01±0.55

ميليمتر

ضخامتچیفر

چیفر همانند گریجهای نایلون، جهت ايجاد چسبندگي بين نخ و لاستيک و همچنين اصلاح خواص چیفر برطبق خواسته هاي مشتري،چیفر خام توليد شده در قسمت بافت، نياز به ديپ خواهد داشت.

 

 

 

 

 

تراکم تار در  

10 cm

تراکم  پود در

10 cm

عرض چیفر (cm)

  وزن   g/m2

72±4

72±4

145±1

170±20

60±4

60±4

146±1

138±15

76±4

76±4

175±15

55±4

55±4

147.3±1.3

156±10

69±3

69±3

146±1

150±15

66±2

66±2

144±2

150±15

60±5

60±5

142±2

135±10

55±5

55±5

142±2

150±15

 

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0