اعضاء هیات مدیره

اعضای هیأت مدیرهاسامی نمایندگانسمت
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیآقای مجتبی اسکندری زادهرییس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینآقای حسین صنعان بنیسینایب رییس هیات مدیره
صندوق بازنشستگی کشوریآقای میر هادی موسویعضو هیات مدیره

 

ترکیب سهامداران

سهامدارانسرمایه
 صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین%۵۱٫۲ ۲۵۰ میلیارد ریال
 سازمان بازنشستگی کشوری%۴۸٫۶ ارزش هر سهم
 لاستیک البرز%۰٫۱۲ ۱۰،۰۰۰ ریال
 لاستیک یزد %۰٫۰۸بازرس/حسابرس قانونی
%۱۰۰ آزموده کاران/علی اصغر فرخ